🔊 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ ๑๖ -๑๘ ปี

                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ ๑๖ -๑๘ ปี สมัครเข้าสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีความสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔              ทางเว็บไซต์ www.CRMA.AT.TH

🔊 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                                 ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม       รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊 ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                          ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านคลองสระ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                                    ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน    นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านคลองสระ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
              ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี